Maskun kunnanvaltuustolle 25.2.2019

Masku on maantieteellisesti hajanainen kunta, jonka asutus ja erityisesti palvelut ovat keskittyneet voimakkaasti kolmeen vanhaan kuntakeskukseen; Kanta-Maskuun, Lemuun ja Askaisiin. Kevyen liikenteen väylät eivät yhdistä yhtäkään näistä vanhoista kuntakeskuksista toisiinsa, vaikka keskittymien välillä on runsaasti liikennettä. Turvalliset ja toimivat Maskua yhdistävät kevyenliikenteen väylät lisäisivät koulu-, työ- ja vapaa-ajan liikkumista sekä edistäisivät Maskun kuntalaisten liikkuvuutta koskevan strategisen tavoitteen saavuttamista (”jokainen kuntalainen liikkuu vähintään valtakunnallisten liikuntasuosituksen mukaisesti”).

Maskun kunnan läpi kulkee Saariston Rengastie, joka on erittäin suosittu pyöräilyreitti, joka tuo sen varrella oleviin kuntiin erityisesti kesäaikaan runsaasti vierailijoita – tälle jatkuvasti kasvavalle joukolle Maskulla ja maskulaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus tarjota palveluita. Maskun kunnan alueella Rengastie kuitenkin kulkee vilkkaasti liikennöityjen ajoratojen pientareella, mikä vaikuttaa negatiivisesti sen käytettävyyteen ja houkuttelevuuteen. Maskun arvokkaiden matkailukohteiden tavoitettavuus vierailijoiden parissa lisääntyisi, mikäli kevyen liikenteen väylät yhdistäisivät kunnan kaikki asutuskeskittymät toisiinsa.

Kouluikäisten lasten liikenneturvallisuuden kannalta kevyen liikenteen väylien merkitys on erittäin merkittävä. Tällaisilla kevyen liikenteen ratkaisuilla on mahdollista myös vähentää kunnan koulukyytien kustannuksia ainakin silloin, kun koulukyydin perusteena on koulumatkan vaarallisuus (Kustavintie). Jokaista kunnan koulua 5 kilometrin säteellä ympäröivät pyöräilyväylät takaisivat turvallisen liikkuminen koulun ja kodin välillä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Maskun kunnan tulisi suorittaa jo olemassa olevien kevyen liikenteen väylien turvallisuuskartoitus muun muassa valaistuksen osalta ja ryhtyä toimenpiteisiin turvallisuuteen vaikuttavien puutteiden korjaamiseksi. Kunnan tulee lisäksi muistuttaa ELY-keskusta pyöräteiden kunnostus- ja uudisrakennustarpeesta Maskussa. Kunnan tulisi myös selvittää erilaisia rahoitus- ja rakentamisvaihtoehtoja, jotka mahdollistaisivat näiden kevyen liikenteen väylien rakentamisen kustannustehokkaasti ja mahdollisesti ELY-keskuksen väylärahoituksesta riippumatta. Esimerkki tällaisesta pyörätieratkaisuista on Sattulassa, Uudellamaalla tehty ELY-keskuksen toteuttama kylätiekokeilu sekä erityisesti Ruotsissa ja Alankomaissa käytössä olevat ”kevyet” pyörätiet. Näissä kevytpyöräteissä osa ajoradasta erotetaan esimerkiksi kaiteella muulta liikenteeltä, jolloin ajorata tarvitsee ainoastaan vajaan kahden metrin levennyksen. Esitämmekin, että Maskun kunta aloittaa välittömästi näiden väylien rakentamiseen tarvittavan selvitys- ja esivalmistelutyön, jossa tulisi selvittää mahdollisten ”kevyiden” pyörätieratkaisujen kustannuksia sekä sitä, millä kaikilla tieosuuksille ja millaisilla reunaehdoilla tällainen ”kevytpyörätievaihtoehto” voitaisiin Maskussa toteuttaa. Esimerkiksi Kanta-Maskun ja Lemun välinen tieosuus voisi toimia tällaisessa selvityksessä pilottikohteena. Tavoitteena tulisi olla, että näiden kevyen liikenteen väylähankkeiden toteutus on valmis vuoteen 2028 mennessä.

Me allekirjoittaneet esitämme myös, että Maskun kunta pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti kevyen liikenteen väylien rakentamisen Kustavintien varteen Seikelän ja Lemun välillä sekä Lemun ja Askaisten välin puuttuvalle noin 3,5 km osuudelle.

Rami Käkönen

Rami Koivisto

Jyrki Alastalo

Susanna Lehtorjärvi

Erika Kivirinta

Monica King

Irma Saloniemi

Päivi Manner

Jarno Örnberg

Maija Salo

Jaana Lehtilä

Esa Hietanen

Tiina Hurme

Päivi Nieminen