Maskun kunnan alueella sijaitsee ja toimii useita matkailukohteita sekä matkailualan yrittäjiä. Näiden toimijoiden löydettävyyttä ja toimintaedellytyksiä kehittämällä pystyttäisiin vahvistamaan Maskun elinkeinotoimintaa, parantamaan kunnan julkisuuskuvaa sekä luomaan uusia työpaikkoja. Matkailun kehittäminen edellyttää kuitenkin koordinoituja ja suunnitelmallisia ponnisteluja, joiden toteuttaminen Maskun nykyisillä resursseilla ei ole mahdollista. Maskun tulisikin käynnistää matkailun kehittämiseen keskittyvä projekti ja rekrytoida sen toteuttamiseksi määräaikainen projektinjohtaja. Tämän projektinjohtajan tehtävänä olisi laatia Maskun kunnan matkailun kehittämissuunnitelma ja toimenpideluettelo matkailun sekä matkailumarkkinoinnin kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Projekti tulisi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kunnassa jo toimivien kylätoimielimien sekä eri kulttuuritoimijoiden kanssa, jotta mahdolliset toiminnalliset sekä taloudelliset synergiaedut saadaan hyödynnettyä. Projektiin sisällytettäisiin myös sen aikana toteutettavien 1-2 matkailu- tai kulttuuriaiheisen tapahtuman järjestelyiden koordinointi. Tällainen tapahtuma voisi olla esimerkiksi yhdessä Museoviraston kanssa toteutettava Louhisaaren linnan kulttuuripiknik. Projektin aikana tulisi myös koota yhteisen teeman alle kaikki Maskun matkailukohteet ja parantaa niiden löydettävyyttä  yhteisellä markkinoinnilla ja opaskyltityksellä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Maskun kunta hakee Varsin Hyvä:n yhteisöiden yleishyödyllisiin kehittämishankkeisiin tarkoitettua LEADER-tukea. Tämän tukimuodon suunniteltuja käyttökohteita ovat:

    1. Maaseudun kulttuuriperinnön säilyttäminen, kehittäminen ja hyödyntäminen

    2. Maaseudun rakennetun ympäristön ja maisemanhoitoa koskevien suunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen

    3. Kylämatkailun kehittäminen

Tukea voidaan myöntää enintään 80% hankkeen kustannuksista ja tuen maksimimäärä voi olla 180 000 Euroa. Hanke tulisi koordinoida niin, että se tehdään yhteistyössä esimerkiksi kyläyhdistysten ja alueen olemassa olevien matkailuyrittäjien kanssa, sillä hankkeen omarahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä, jolloin hankkeesta ei aiheutuisi kunnalle lainkaan suoria kustannuksia.