Maskun kunnanvaltuustolle 24.2.2020

Kuntalaisten kiinnostus yhteisten asioiden hoitoon edellyttää help- poja tapoja saada tietoa ja tavoittaa päättäjiä. Siksi ehdotamme en- siksikin, että kunta järjestäisi postilaatikoita yhteydenpitoon niin kun- nan luottamus- kuin virkahenkilöstönkin kanssa. Nimellä tai nimettö- mänä esitetyt kysymykset vastauksineen julkaistaisiin sopivissa ka- navissa niin sähköisesti kuin muullakin sopivalla tavalla.

Toiseksi ehdotamme mahdollisuutta tarjota jaettavaksi poliittisten puolueiden painamaa materiaalia kunnan tiloissa. Kuntalaisten suh- tautuminen erityisesti ennen vaaleja jaettaviin esitteisiin jakautuu jyr- kästi – toiset eivät halua yhtään esitettä ja toiset kaipaavat juuri tätä tapaa tutustuakseen ehdolla oleviin kandidaatteihin. Suoraan roskiin joutuva mainos on tuhlausta monella tavalla, mutta kaikilla ei myös- kään ole halua tai taitoa hankkia tietoja sähköisten kanavien kautta. Helpointa olisi, jos kuntalaiset tietäisivät, mistä materiaalia voi halu- tessaan saada.

Kirjastot ovat kuntalaisten yhteisiä olohuoneita, ja niihin sopisivat niin kuntalaisten kyselylaatikot kuin pöydät tai lokerikot, joissa materiaa- lia olisi tarjolla erityisesti vaalien alla. Kuntalaisille kerrottaisiin näistä mahdollisuuksista Maskulaisessa ja somessa (ainakin kunnan Face- book-sivulla).

Kaikille puolueille tarjottaisiin sama määrä tilaa (esim. A3 alue tai mappikotelo) ja vaalien alla esitteet järjestettäisiin samaan järjestyk- seen kuin ulkomainonnassakin. Puolueet toimittaisivat tarvittavat esitteet paikoilleen ja huolehtisivat vuorollaan aloitelaatikoiden tyh- jentämisestä ja kysymysten toimittamisesta kohteeseensa. Kaikki puolueet yhteisesti olisivat vastuussa esitteiden jakamiseen varatun tilan siisteydestä; toistuvien ongelmien vuoksi toiminta jouduttaisiin lopettamaan.

Irma Saloniemi
Rami Käkönen
Jarno Örnberg