Kunnanvaltuusto käsitteli kokouksessaan 31.8. valtion ja Turun kaupunkiseudun välisen Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020–2031 hyväksymistä. Kyseinen sopimus on jo valmistunut, joten kunnanvaltuuston osaksi jäi ainoastaan hyväksyä jo valmistunut sopimus. Sopimusta valmisteltaessa Maskun kunnanhallitus antoi lausunnon, jossa se otti kantaa Maskun kunnan tavoitteisiin tuon sopimuksen osalta. Valtuustoryhmämme näkemyksen mukaan nuo tavoitteet olivat Maskun kunnan kannalta kunnianhimottomia. Siksi päädyimme tekemään kunnanvaltuustolle oman lausuntomme sekä poikkeavan päätösesityksen tähän pykälään. Päätösesityksessämme edellytimme, että Maskun kunta esittää virallisena toiveenaan kevyenliikenteen väylän rakentamista Kustavintien varrelle koko matkalle Raisiosta Lemuun. Lue koko lausuntomme alla:


 Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus, myös liikenteessä.” ”Turvallinen ja viihtyisä liikenneympäristö houkuttelee myös tekemään entistä enemmän matkoja jalan ja polkupyörällä. Lisääntyvästä arkiliikunnasta hyötyy jokainen kävelijä ja pyöräilijä. Turhan autoliikenteen vähenemisestä hyötyvät kaikki.” 

Nämä hienot lauseet löytyvät Maskun kunnan verkkosivuilta Liikenneturvallisuusselvitysraportin yhteydestä. Nyt puheena olevan MAL-sopimuksen hyväksymisen yhteydessä tällä valtuustolla on erinomainen tilaisuus vaikuttaa näiden periaatteiden toteutumiseen kunnassamme, kehittäen samalla kuntamme yhtenäisyyttä ja vetovoimaa. 

Kuntamme ylivoimaisesti toiseksi vilkkain tie, mt 192 eli Kustavintie, on yhä ilman kevyen liikenteen väylää, vaikka sitä moni kuntalainen ja kuntapäättäjä kertoo yrittäneensä saada aikaiseksi jo vuosikymmenien ajan, eri kanavia pitkin, eri vaikuttamisen välineitä käyttäen. Viimeksi kunnanvaltuustossa 25.2.2019 jätettiin laajalla pohjalla aloite kevyen liikenteen väylien rakentamisen edistämisestä (ml Seikelä-Lemu th osuus) kuntamme tahtotilana. Allekirjoittajia aloitteelle tuli yhtä lukuunottamatta kaikista puolueista. Tahtoa siis on. 

Kustavintien vilkkaan liikenteen ja suurten nopeuksien vuoksi sen penkassa polkupyöräilyä tai kävelyä ei voi pitää turvallisena. 

Tästä tilasta kärsivät niin matkailijat, pyöräilyharrastajat, perheet kuin potentiaaliset työmatkalaiset. Niin kanta-Masku, Raisio kuin Naantali sijaitsevat aivan realistisen pyörämatkan päässä työmatkapyöräilylle ja esimerkiksi sähköpyörien yleistyminen on aito muutos, joka mahdollistaa vähäpäästöisen liikkumisen yhä useammalle palveluiden, työn ja vapaa-ajan toimintojen suuntaan. Pyöräily on myös matalan kynnyksen kuntoilumuoto. 

Kärsijänä on laajemmin ajateltuna itse asiassa koko Masku, jonka hajanaisuus on suotta taakkanamme eri yhteyksissä kuin jonkinlainen kiveenhakattu vakio. Eivät kuntamme reunat lopulta niin kaukana toisistaan ole. Automatkan päässä kylläkin, kun se voisi olla aivan yhtä hyvin vain pyörämatka. Pääsee nytkin autotien penkkaa vaikkapa Lemusta Maskun kunnantalon palveluiden äärelle. Muttei turvallisesti. Ja sen olemme kuntana todenneet olevan jokaisen ihmisen perusoikeus. 

Siksipä olimme ihmeissämme, kun nyt hyväksyttävän MAL-sopimuksen kaudelle 2020-23 evästyksenä ja prioriteettina Maskun kunnanhallitus (16.12.2019) päätti esittää Kustavintien pyörätietä vain välille Tanila-Seikelä, vaikka tarjolla oli jopa muutosehdotus esittää pyörätien priorisointia koko kriittiselle välille Tanila-Järäinen (Lemu th), joka raukesi ilman kannatusta. Valtuustolle ei ennen lausuntokierroksen viime metrejä ole tarjottu edes laajapohjaisen keskustelun mahdollisuutta aikataulusta, vaiheista, seuraavasta askeleesta. 

MAL-sopimuksen puitteissa tehtävistä valtion investointien yksityiskohdista sovitaan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa, jotka ovat parhaillaan lausuntokierroksella kunnissa. Turun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksessa (päivätty 5.6.2020), joka löytyy tarvittaessa esim Nousiaisten kunnanhallituksen 17.8.2020 kokouksen esityslistan liitteenä, Tanila-Seikelä välin pyörätie on nyt merkitty toteutettavaksi hankkeeksi ja sille on annettu jo oikein kustannusarviokin, 0,6 m€ sekä toteutusajankohta, I-korin hankkeena sen rakentaminen alkaisi 2023 mennessä. Seikelä-Lemu th osuutta ei ole edes koreissa II-III, eikä edes IV-korissa, 2031 jälkeisten pitemmän aikavälin varautumisten listalla. Sitä ei siis hankkeena ole olemassa ja suunnitelmaluonnoksessa näkyvässä 2040+ hankekartassa Kustavintie on täysin unohduksissa. Kevyen liikenteen väylä ei siis ole kaikella todennäköisyydellä tulossa Seikelästä Lemuun kuluvan vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla, jollei Maskun kunta nyt toimi ja lausu ja kerro, miten tärkeästä asiasta kunnallemme ja asukkaillemme tässä on kyse. Kenen me maskulaiset oikein haluamme näin olennaisista asioista kunnassamme päättävän?

Hyvät valtuutetut. Meidän on kuntana kerrottava suoraan ja kirjallisesti maakuntahallitukselle, jos jotain näissä hankkeissa haluamme saada toteutuvaksi. Nyt jos koskaan, kun Suomen hallitus on varannut lisärahoitusta Turun, Tampereen ja Helsingin kaupunkiseutujen pyöräily-yhteyksien kehittämiseen, tähän hetkeen tulee tarttua. Nyt eikä 2040-luvun lopulla. Tanila-Seikelän kevyen liikenteen väylä on loistava asia, mutta sitikin vain puolet siitä mitä tarvitaan. Tehdään mieluummin kokonaan tuo kuntamme toisiksi vilkkain tie kuntalaisille perusoikeutena turvalliseksi kulkea kun kerran aloitetaan. Mitä tulee taloudelliseen puoleen, näin keskeiset infrahankkeet eivät ole yksittäisten vuosien talousarvioiden asia, vaan mittakaavan ollessa kymmenien ellei satojen vuosien hyvinvointi, pitää suhtautuminen kustannuksiin olla sen mukainen, eli pitkäkatseinen. Maa, maa-aines, rakentaminen, työ, eivät ne halpene. Jos pyörätie olisi rakennettu jo 80-luvulla, se olisi varmasti maksanut pähkinöitä nykytasoon verrattuna. Jahkailemalla ja pessimismillä ei mitään voiteta, päinvastoin. Olennaista on myös huomata, että lausumalla tahtotilan maakuntahallitukselle siitä, mikä kevyen liikenteen väylä tarvitaan ja mikä on Maskulle tärkeää, ei ole vielä yhtä kuin että tilataan asvalttirekka Seikelään huomiseksi ja laskut kertyvät. Mutta mitään emme saa alueellisen liikenteen kehittämisen listalle, jos emme itse kerro siitä ja halua sitä.

Kunnanhallitus on tahtonsa ilmaissut, nyt kunnanvaltuuston tulee käyttää sitä ylintä valtaa kunnassamme, joka sille kuuluu ja ohjata kunnanhallitusta tekemään tässä maakuntahallitukselle sekä MAL-sopimuksen yksityiskohtaiseen toteutukseen tarkennettu lausunto Maskun kunnan tahtotilana ja edistää siten turvallisen liikkumisen lupausta ja perusoikeutta kuntalaiselle maantien 192 kulkijalle.

Siksi teimme seuraavan muutosesityksen päätösehdotukseen: ”Kunnanvaltuusto päättää hyväksyä kunnanhallituksen esityksen mukaisesti 29.5.2020 päivätyn valtion ja Turun kaupunkiseudun välisen Turun kaupunkiseudun MAL-sopimuksen 2020–2031. Lisäksi kunnanvaltuusto edellyttää, että Maskun kunta vastaa Varsinais-Suomen Maakuntaliiton hallituksen 15.6.2020 tekemään lausuntopyyntöön Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, johon MAL-sopimuksen käytännön toteuttaminen osaltaan perustuu. Lausunnossa ilmoitetaan Maskun kunnan toivena ja prioriteettina olevan kevyen liikenteen väylän rakentaminen Mt 192 koko osuudelle Tanila-Seikelä-Lemu th”.