MASKUN VIHREÄ KUNTAVAALIOHJELMA 2021

Maskussa on monipuolista vihreää luontoa ja hyvät perustat kuntalaisten hyvinvoinnille. Kunnan toimintaa ja sen palveluita pitää kuitenkin kehittää. Siten luomme Maskusta maakunnan parhaan kotipaikan, josta asukkaat voivat olla ylpeitä ja vieraat jopa hieman kateellisia.

Me Maskun vihreät lupaamme toimia jatkossakin aktiivisesti, ennakkoluulottomasti ja rakentavasti koko kotikuntamme hyväksi. Lue koko vaaliohjelmamme alla. Voit halutessasi myös ladata ohjelman koneellesi klikkaamalla tätä linkkiä.

Tasapainoista ja tarkoituksenmukaista taloutta

Tasapainoista ja tarkoituksenmukaista taloutta

 • Maskun vihreät ei hae säästöjä palveluita karsimalla, vaan uudistamalla ennakkoluulottomasti ja vanhoihin toimintamalleihin takertumatta kunnan hallintoa, toimintoja ja taloudenpitoa.
 • Kunta ei voi tuottaa kaikkea, joten Maskun pitää houkutella lisää palvelualojen yrityksiä ja lisätä yhteistyötä myös kolmannen sektorin ja naapurikuntien kanssa.
 • Kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta tai ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista säästäminen on käynyt maskulaisille kalliiksi. Päätöksenteon täytyy olla pitkäjänteisempää.
 • Kaavoituksella tulee hyvissä ajoin varata tilaa niin uusille asuinalueille, yritystonteille kuin virkistyksellekin kaikissa kunnan osissa.
 • Maapolitiikan ja sopimusten tulee olla läpinäkyviä ja reiluja kaikille yrittäjille Maskussa.
Helppoa arkea ja turvaverkot pahan päivän varalle

Helppoa arkea ja turvaverkot pahan päivän varalle

 • Haluamme turvata lähipalvelut kaikissa Maskun keskustaajamissa ja kunnantalon ympäristön kehittämistä keskustana.
 • Kunnan tulee aktiivisesti mahdollistaa erilaisten asumismuotojen tarjontaa Maskussa, myös ikäihmisille ja muille pienille talouksille.
 • Meistä on olennaista turvata sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu, saatavuus ja saavutettavuus valtakunnallisista tilanteista riippumatta. Akseli ei ole ainut vaihtoehto.
 • Kirjastoista tulee kehittää yhteisiä olohuoneita, ja pitää varmistaa lasten ja nuorten vapaa-ajanmahdollisuudet sekä riittävät tilat kaikkien ikäryhmien kokoontumisille.
 • Kuntalaisille pitää olla tarjolla nykyaikaiseen etätyöskentelyyn soveltuvia tiloja ja palveluita.
Kouluissa ja päiväkodeissa kasvaa kunnan tulevaisuus

Kouluissa ja päiväkodeissa kasvaa kunnan tulevaisuus

 • Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on taattava tarpeeksi resursseja. Niiden tulee olla kilpailukykyisiä naapurikuntiin verrattuna ja saavutettavissa tasavertaisesti.
 • Opetuksen ryhmäkokojen pitää määräytyä lasten yksilöllisten tarpeiden ja kouluyhteisön edut huomioiden. Etäopetuksen mahdollisuuksia pitää selvittää.
 • Kaikkien Maskun perusopetuksen 1- ja 2-luokkien ryhmäkokoja määritettäessä tulee asettaa erikseen tavoitekoko ja maksimikoko.
 • Erityislasten opetusjärjestelyjen tulee olla aidosti yhdenvertaista ja lapsilähtöistä. Kolmiportaisen tuen toimiminen on turvattava.
Metsissä kasvaa muukin kuin raha

Metsissä kasvaa muukin kuin raha

 • Maskun arvokasta luontoa pitää suojella. Parasta olisi rajoittaa kunnan metsien tuottotavoitetta sekä päivittää kunnan metsäsuunnitelma.
 • Maskun kunta laatii kunnan maiden käytölle ja kunnossapidolle viheralueluokituksen mukaiset suunnitelmat ja pyrkii toteutuksessa monimuotoisuuden ylläpitoon.
 • Suojelua kaipaavat ja luontoarvoiltaan arvokkaat Maskun kunnan omistamat metsät ja kulttuurialueet sekä taajama- ja retkeilymetsät kuuluvat talouskäytön ulkopuolelle.
 • Maskun tulee vastata omalta osaltaan pienvesien ja Itämeren suojelusta sekä tehokkaasta ympäristövalvonnasta ja ranta-alueiden ennallistamista.
Toimiva julkinen liikenne on kaikkien etu

Toimiva julkinen liikenne on kaikkien etu

 • Kaikilla on oikeus valita tarkoituksenmukainen liikkumistapa.
 • Maskun tulee pyrkiä Föliin, koska se auttaa kuntalaisia liikkumaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla ja houkuttelee uusia asukkaita. Hyvin suunniteltu liityntäpysäköinti mahdollistaa julkisen liikenteen yleistymistä.
 • Hyvä julkinen liikenne on myös edellytys nuorten ja ikääntyneiden liikkumiselle harrastuksiin ja palveluiden pariin.
 • Kannatamme henkilöliikenteen käynnistämistä Uudenkaupungin radalla niin, että Maskussa on henkilöliikenteen pysäkki.
Panostukset liikkumiseen on paras investointi hyvinvointiin

Panostukset liikkumiseen on paras investointi hyvinvointiin

 • Hyvin hoidetut ja lähellä sijaitsevat virkistysalueet ja ulkoliikuntapaikat innostavat kaikenikäisiä kunnon ylläpitoon. Puistot ja viheralueet luovat myös kuntakuvaa.
 • Maskun taajamia yhdistävät kevyen liikenteen väylät mahdollistavat kulkemisen kouluun, töihin ja harrastuksiin. Ilman vihreää ääntä valtuustossa näiden hankkeiden eteneminen on vaarassa.
 • Lapsille ja perheille tarvitaan monipuolista ja koulupäiviin yhdistettävää harrastustarjontaa hyvässä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
 • Läpinäkyvä ja tasapuolinen seurojen tukeminen mahdollistaa maskulaisille harrastamisen lähellä kotia, mutta tarjoaa myös ulkokuntalaisille näyteikkunan Maskuun.
Se kasvaa mitä vahvistetaan

Se kasvaa mitä vahvistetaan

 • Maskun vihreät kannattaa paikallisuutta julkisissa hankinnoissa, sillä niin tuemme oman kunnan yrittäjiä.
 • Maskun markkinointia, tiedotusta ja viestintää tulee edelleen kehittää rohkeasti ja ennakkoluulottomasti. Haluamme myös nuorten äänet kuuluviin.
 • Kunnan pitää lisätä avoimuutta ja aktiivista vuoropuhelua kuntalaisten kanssa asioiden valmistelussa ja toteutuksessa.
 • Ajamme ns. osallistavan budjetoinnin lisäämistä. Esimerkiksi nuorille, vammaisille, ikäihmisille tai kunnan osien kehittämiseen varattavista resursseista tulisi varata osa, jonka käyttämisestä nämä ryhmät voisivat suoremmin päättää.

Myös tulevissa kuntavaaleissa Maskun vihreille annettu ääni on ääni paremman Maskun puolesta!