Lemun koulun vanhempainyhdistys kutsui helmikuun viimeisellä viikolla kuntapäättäjiä keskustelemaan Lemun koulun ja laajemmin koko kunnassakin vanhempia huolestuttavasta kehityssuunnasta, joka uhkaa Maskun kunnan perusopetuksen tasoa lähitulevaisuudessa.

Tilaisuudessa Lemun ja Askaisten koulujen vanhempainyhdistykset esittivät kuntapäättäjille huolensa Maskun kouluihin kohdistuneista toimenpiteistä, jotka vaikuttavat opetuksen laatua alentavasti. Näille toimenpiteille ei löydy muuta perustetta kuin kustannusten leikkaaminen ja jo toteutettujen toimenpiteiden lisäksi suunnitteilla on lisää palvelutasoa alentavia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat erityisesti tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa oleviin lapsiin.

Syksyllä 2019 Lemun koulussa yhdistettiin kahdesta aikaisemmin erillisestä luokasta yksi, 26 oppilaan 2. luokan ryhmä yhteisopettajuudella perusteltuna. Suositus 1. – 2. -luokkalaisten oppilasmäärästä on Maskussa ollut 24 oppilasta. Päätöksestä tai sen suunnittelusta ei vanhemmille ilmoitettu etukäteen, jotta tilanteeseen olisi voitu puuttua. Samaan aikaan Suomen hallituksen pyrkimyksenä on pienentää opetusryhmiä, joten kunta toimii ryhmäkokoja kasvattaessaan yleisen kehityssuunnan vastaisesti.

Tämän ratkaisun seuraukset ovat tulleet ikävällä tavalla esille vuoden aikana. Koulu ei ole pystynyt tarjoamaan tukea tarvitseville oppilaille riittäviä tukitoimia, lisäksi myös luokassa opiskelevat tukea tarvitsemattomat oppilaat ovat joutuneet kärsimään kuormittavasta tilanteesta. Osalle tukea tarvitsevista on tarjottu vaihtoehtona siirtoa Kurittulan kouluun. Tuoreimman tiedon mukaan oppilaiden vanhemmille on kerrottu, ettei pienluokkaa tulla perustamaan ensi syksynä Lemuun lainkaan, vaan erityisoppilaiden opetusta ollaan keskittämässä kahteen paikkaan kunnassa: Kurittulaan ja Lemuun. Tilanteen tekee ongelmalliseksi muun muassa se, että Lemu-Askainen alueen tuen tarvitsijoille ei ole tarjolla näillä näkymin lainkaan pienryhmää Lemussa 2020-21 lukuvuoden, sekä luultavasti ei myöskään sitä seuraavan vuoden aikana. Tämä asettaa alueellisesti kunnan erityistä tukea tarvitsevat lapset eriarvoiseen asemaan. Kerrotun perusteella erityistä tukea tarvitsevat oppilaat tullaan integroimaan samaan suureen ryhmään, kuljettamaan taksikyydein Kurittulaan, tai pahimmassa tapauksessa Turkuun asti.

Syksyksi 2020 kaavailtu suunnitelma, jonka mukaan ensi syksynä koulunsa aloittavista oppilaista tultaisiin muodostamaan 23 oppilaan ryhmä, on edellä mainittujen kokemusten pohjalta toimimaton vaihtoehto. Vanhempainyhdistykset esittävät koulutulokkaiden jakamista kahteen ryhmään. Päätös luoda alkuopetukseen maksimikoon opetusryhmiä ja tarjota tukea tarvitseville vaihtoehtona koulun vaihtamista on täysin ristiriitainen yhdenvertaisuuslain 6 § sekä vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen 5 artiklan kanssa. Kunnan tulisi siis asiasta päättäessään kiinnittää huomiota lapsivaikutusten arviointiin sekä YK:n lasten oikeuksien sopimukseen. Tukea tarvitsevien lasten kustannuksella tehdyt lyhytnäköiset säästöpäätökset ovat lukuisissa tutkimuksissa osoittautuneet kiistattomasti syyksi monille vaikeuksille, joista aiheutuva lasku voi tulevaisuudessa tulla kunnalle kestämättömän kalliiksi. 

Suunnitelmat kouluverkon palveluiden heikentämisestä perustuvat suurelta osin väestöennusteisiin, joiden mukaan kunnan väkiluku alenee kaikissa ikäryhmissä. Kunnan tulee luonnollisesti ottaa ikäluokkien koko huomioon palvelurakennetta tarkastellessaan, mutta liian voimakkaissa ja etupainotteisissa toimenpiteissä on se riski, että niistä tulee itseään toteuttavia profetioita; kun peruspalveluita leikataan, on kuntaan vaikeampi houkutella uusia asukkaita. Voidaankin perustellusti kysyä, eikö olisi järkevämpää jo nyt muodostaa Lemuun yhden opetusryhmän maksimikokoa hipovan ison luokan sijasta kaksi pienryhmää, jossa myös tukea tarvitsevien oppilaiden olisi mahdollista opiskella lähikoulussa. Minimissään kunnan on osoitettava kahden eri ratkaisun todellinen kustannusvertailu, jossa otetaan huomioon myös lasten kuljetusten kustannukset, sillä on erittäin todennäköistä, että kaikille Lemusta käännytetyille lapsille ei tule löytymään opetuspaikkaa Maskun kunnan alueelta lainkaan. Voidaan myös kysyä onko oikein, että Masku kuljettaa ensimmäisen luokan oppilaita Turkuun, vaikka opetuksen järjestäminen omassakin kunnassa olisi mahdollista järjestää?